Ptysiowe Przedszkole w Redzie

ul. Obwodowa 26/A1 (AquaSfera)
tel. 609-161-922

o nas

witamy w ptysiowym przedszkolu

Ptysiowe Przedszkole serdecznie zaprasza wszystkie dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat.

Jesteśmy nowoczesną placówką o wysokim standardzie, która rozpoczyna swoją działalność z dniem 1. września 2012 roku. Przedszkole mieści się na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w nowo powstałym kompleksie AquaSfera w Redzie przy ulicy Obwodowej 26. Wejście do przedszkola oraz przyległy ogród znajdują się w tylnej części budynku, z dala od ruchu ulicznego. Nasze przedszkole to miejsce, w którym każdy przedszkolak poczuje się szczęśliwy, ucząc się i bawiąc w miłej, przyjaznej atmosferze pod opieką wyspecjalizowanej i doświadczonej kadry pedagogicznej, mającej doskonały kontakt z dziećmi. Zapewniamy opiekę, wychowanie i naukę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. W pracy z dziećmi realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego w oparciu o programy edukacyjne zatwierdzone przez MEN. Ptysiowe Przedszkole spełnia wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pomieszczeń przedszkolnych. Wiemy jak ważne dla rodziców jest bezpieczeństwo dzieci - my też jesteśmy rodzicami, dlatego sale, w których przebywają dzieci, a także wszelkie inne pomieszczenia, zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo najmłodszym. Przedszkole posiada własny ogród, całkowicie ogrodzony - monitorowany tak, aby zapewnić bezpieczeństwo o komfort dzieci podczas pobytu na świeżym powietrzu.

Celem naszego przedszkola jest:

 • Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.
 • Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe.
 • Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.
 • Rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.
 • Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.
 • Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną.
 • Zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.
 • Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
 • Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się - poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.
 • Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.
 • Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Pomagamy:

 • Kształtować postawę twórczą i otwartą u dziecka.
 • Sprawiać, że dziecko czuje się potrzebne, kochane tak aby wierzyło we własne zdolności i wartości.
 • W akceptacji dziecka przez siebie oraz środowisko przedszkolne.
 • W pobudzeniu aktywności dziecka zmierzającej do poznania samego siebie, własnych możliwości, otoczenia społeczno-przyrodniczego, relacji z innymi, ale przede wszystkim dążenie do wzrastającej samodzielności, a w konsekwencji do samostanowienia zgodnego z osobistymi potrzebami i aspiracjami.
 • Rodzicom w pokonywaniu trudności i problemów związanych z wychowaniem i edukacją dziecka.

Kreujemy:

 • Ptysiowych Przedszkolaków z wyobraźnią, kreatywnym myśleniem, z własną inicjatywą i pomysłami, potrafiących odnosić sukcesy oraz stawiać czoła porażkom i niepowodzeniom.
 • Aktywnych i mądrych nauczycieli, którzy podnoszą swoje kwalifikacje oraz są otwarci na nowe pomysły.

 

POWRÓT